Certifikáty

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti s r.o.

Ještědská stavební společnost s r.o. se zavazuje vést ve.veškeré procesy a činnosti k dosahování trvalé míry zisku plněním potřeb a očekávání zákazníků při respektování norem, zákonných požadavků a předpisů, s přihlédnutím ke strategii a požadavkům společnosti a současně splňovat požadavky:

z hlediska jakosti:

 • získat a udržet spokojeného zákazníka,
 • dodržovat platnou legislativu,
 • dbát na co nejvyšší kvalifikaci a prohlubování odborné přípravy pracovníků,
 • používat kvalitní materiály přísně ověřené vstupní kontrolou,
 • plnit požadavky systému managementu jakosti,
 • pravidelně ověřovat funkčnost systému,
 • zabezpečit nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování,
 • dbát o optimální zajišťování potřebných zdrojů (lidé, zařízení, infrastruktura, …),
 • zajišťovat požadovanou úroveň jakosti na straně dodavatelů,
 • získávat nové zákazníky,
 • používáním moderní techniky zvyšovat kvalitu výrobních procesů.

z hlediska ochrany životního prostředí:

 • trvale plnit požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiných požadavků chránících životní prostředí,
 • upřednostňovat prevenci před odstraňováním následků,
 • udržovat pořádek na staveništích a na pracovištích,
 • usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí,
 • chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a materiálů a jejich opětovným použitím, efektivním hospodařením s energiemi a vodou,
 • chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ohleduplné k životnímu prostředí,
 • zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci,
 • vyžadovat od svých obchodních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí,
 • komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru
 • dodržovat požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných požadavků na zajištění podmínek pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci,
 • vytvářet podmínky k trvalému zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí pro všechny zaměstnance,
 • neustále kvalifikovat, vyhledávat, hodnotit a minimalizovat rizika, informovat o nich všechny zaměstnance a ostatní dotčené subjekty ,
 • pravidelně prověřovat a vyhodnocovat stav BOZP ve společnosti a k tomu účelu stanovovat cíle a cílové hodnoty v této oblasti,
 • při výběru (nákupu) prostředků, zařízení a technologií pro danou pracovní činnost, zvažovat jejich efektivnost v souladu s daným stupněm bezpečnosti, potřebným na zajištění prevence formou snižování míry rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • klást důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zdraví nebo života zaměstnanců a minimalizovat dopady veškerých svých činností na jejich zdraví,
 • zvyšovat znalosti a odpovědnost zaměstnanců za vlastní bezpečnost formou školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti,
 • vyžadovat od svých partnerů, dodavatelů dodržování všech pravidel bezpečné práce a aktivní přístup k otázkám BOZP,
 • otevřeně komunikovat a spolupracovat se svými zaměstnanci, státní správou, zákazníky a širokou veřejností o stavu dodržování zásad BOZP při veškeré činnosti společnosti,
 • Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení, stanovených cílů a programů se vedení společnosti zavazuje poskytovat finanční a materiální prostředky pro účinné a efektivní fungování integrovaného systému řízení.
Název souboru Velikost Odkaz ke stažení
soubor typu "pdf" Certifikát IMS platný do 15.7.2017 150.3 kB
soubor typu "pdf" Certifikát OHSAS 18001 platný do 15.7.2017 156.5 kB
soubor typu "pdf" Certifikát ISO 14001 platný do 15.7.2017 147.6 kB
soubor typu "pdf" Certifikát ISO 9001 platný do 15.7.2017 153.2 kB

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2016

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2016 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS