Inženýrské sítě pro RD Mimoň p.č. 2640/1

Číslo zakázky 21302
Místo Mimoň
Objednatel Sdružení - Výstavba IS Mimoň
Projektant DTZ Liberec s.r.o., U Věže 149/8, 460 01 Liberec (Ing. Jaromír Pešek)
Přípravář Ing. Ludmila Kynčlová
Stavbyvedoucí Martin Hroch
Způsob provádění Generální dodavatel
Termín realizace 2013/04 - 2013/08

Stavba obsahuje:

zpevněné plochy - 4012 m2 (komunikace 3240 m2 a chodníky a sjezdy na pozemky 772 m2) prostor mezi pozemky od ul. Kosovo Pole směrem k silnici Mimoň - Vranov je navržen v šíři 11 m, kde bude umístěna komunikace šíře 5,5 m s jednostranným chodníkem v šíři 1,5 m, z této komunikace jsou řešeny dvě odbočky - komunikace šířky 4 m směrem k ul. Ralská, z nově navržených komunikací bude pro jednotlivé izolované RD zřízeno 25 sjezdů a ke dvěma řadovým RD budou zřízeny 3 sjezdy, u řadového RD bude příjezd k RD rozšířen tak, aby vzniklo obratiště pro vozidla technických služeb,

nově navržená komunikace š. 5,5 m bude propojena s ul. Kosovo Pole pouze propojujícím chodníkem š. 3 m (v souběhu se stávající soukromou účelovou komunikací),
odvodnění komunikací je řešeno do otevřeného příkopu podél komunikací, kde se budou dešťové vody likvidovat vsakováním.

veřejné plochy - na pozemku jsou vyčleněny o výměře 500 m2

rozvody vody - vodovodní řad o celkové délce 706 m, materiál PE 90, PEHD 100 SDR 11 s dvěma podzemními hydranty a 33 přípojkami HDPE 32 v délce cca 8 m s ukončením ve vodoměrné šachtě na jednotlivých pozemcích RD

kanalizace (splašková kanalizace) - kanalizační řad - trasa "A" - PVC DN 300 - 367 m, trasa "B" a "C" PVC DN 250 191 m, s 18 ks kontrolních kanalizačních šachet

- sdružené kanalizační přípojky PVC DN 200 v délce 23,53 m a 17,76 m a PVC DN 250 v délce 39,43 m, od kontrolních kanalizačních šachet přípojky k řadovým RD z PVC DN 250 v délkách 9,8 m, 9,8 m, 10 m, 7,6 m, 22,2 m, 10,7 m, 8,1 m, 21,2 m, (v celkové délce 101,4 m) s ukončením v kontrolní šachtičce

- pro izolované RD odbočky PVC 150 v průměrné délce 7 m v počtu 25 s ukončením v kontrolní šachtě na  pozemku RD (celková délka cca 252 m)

plynové rozvody - středotlaké plynové rozvody - potrubí RAU PE 80-SDR 11-110/10 v celkové délce 546 m, od plynovodního řadu plynové přípojky v počtu 33 ks v celkové délce 1216,5 m s ukončením v pilířku s regulátorem tlaku ( napojení rozvodů ke stávající distribuční soustavě STL plynovod PE plynovod PE d 63 v ulici Kosovo Pole)

protihluková bariéra (stěna) - výška 4,5 m a délka 120 m (u provozu dřevařské výroby) na poz. p.č. 2768/1.

Inženýrské sítě pro RD Mimoň p.č. 2640/1

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017

  HLAVNÍ PARTNER Lípa Musica 2017 Hudba na jedné straně, stavba na straně druhé
  jsou projevem lidské tvůrčí činnosti.

  Imaginace, hledání témat mimo „realitu všedního dne“,
  jsou...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line