Výstavba nové mateřské školy v Raspenavě

Číslo zakázky 21119
Místo Raspenava
Objednatel Město Raspenava
Projektant Ing. arch. Ladislav David
Přípravář Pavla Jirušková
Stavbyvedoucí Pavel Voháňka
Stavební dozor Ing. Petr Jirkův, aut. ing.
Způsob provádění Sdružení JSS-NISAINVEST
Termín realizace 08/2011 - 11/2012
Smluvní cena 72,790 mil.

"Obnova po povodni začíná v Raspenavě školkou" - Reportáž České televize z místa stavby.

Pozemek pro vybudování nové mateřské školy se nacházejí v intravilánu města Raspenava v ulici Luhová. Na pozemku byla v provozu pavilónová mateřská škola, která byla zcela zničena povodní v srpnu 2010. Poškozená budova byla zdemolována do úrovně terénu dle platného demoličního výměru.

Pozemek je obdélníkového tvaru o rozměru 170x60 m delší stranou orientovaný ve směru severovýchod-jihozápad. Pozemek je rovinatý se vzrostlou zelení. Z jihozápadní strany pozemek přiléhá k ulici Luhové, ze severní strany k Pekelskému potoku. Z delších stran pozemek sousedí se zahradami okolních staveb. Vzhledem k blízkosti řeky Smědé je nutno respektovat podmínky pro výstavbu v záplavovém území. Charakter zastavěného území je tvořen zástavbou rodinných domů.

Koncept budovy vychází z požadavku minimalizace komunikačních prostor. Z tohoto důvodu je objekt řešen jako přízemní blok s minimem chodeb a maximálním otevřením prostor do okolního prostředí. Velké prosklené plochy umožňují výhled a zároveň jsou zdrojem tepelných zisků v zimním období. Případné nežádoucí přehřívání místností v letním období řeší navržené venkovní žaluzie. Dispozice je navržena s ohledem na provozní vazby a přehlednost prostorového uspořádání.

Umístění budovy na pozemku je obdobné jako u původní mateřské školy. Stavba je situována do části pozemku přilehlé k ulici Luhové. Druhá polovina pozemku bude využita pro venkovní pobyt detí. Na hranici pozemku budou mezi komunikací a opěrnou stěnou vytvořena kolmá parkovací stání. Opěrná stěna je součástí oplocení. Na opěrnou stěnu navazuje vstupní branka a brána pro vjezd zásobování s odpadovým hospodářstvím. Od vstupní branky vede rampa po terénu k hlavnímu vstupu do objektu. Zásobování je umožněno ze severozápadní strany odděleně od ploch určených pro děti.

Výškové osazení stavby je provedeno vzhledem k úrovni hladiny povodně v srpnu 2010. Hladina vody v místě stavby v úrovni 332,6 m.n.m byla vypočtena ze známých měření na okolních objektech. 1.n.p. objektu je v úrovni 333,0 m.n.m.. Konstrukce podlah jsou nad touto úrovní. Výškové rozdíly mezi stávajícím terénem a novou budovou jsou překonávány na komunikacích prostřednictvím ramp a venkovního schodiště a v terénu svahováním a opěrnými stěnami s gabiónovým obkladem. Opěrné stěny jsou součástí architekonického řešení a umožňují rozčlenění hmot násypů do bloků, oddělení ploch parkování od zahrady a vytvoření teras přístupných přímo z heren.

Zahrada pro děti je vybavena hracími prvky, brouzdalištěm, sprchou a pítkem. Dále jsou zde z bezpečnostních důvodů umístěny lampy venkovního osvětlení s kamerami. Plochy cest v zahradě jsou asfaltové pro pojezd dětí na tříkolkách a odrážedlech. Pod hernou oddělení 1 je v úrovni terénu venkovní sklad hraček a nářadí.

Terénní a sadové úpravy jsou navrženy zejména při vstupu a v atriu. V prostoru zahrady se jedná o dosázení stávající zeleně.

Oplocení areálu je navrženo po celém obvodu. Zahrady pro pobyt dětí je oddělena oplocením od vstupních ploch a ploch určených pro zásobování. Vstupy do areálu jsou samostatné pro mateřskou školu a pro provozní části. V oplocení severozápadní hranice pozemku je brána pro vstup na sousední pozemek s trafostanicí.

Užitkové plochy :

Druh výměra
Herny pro děti 324,9 m2
Odpočívárny pro děti 183,0 m2
Sociální zázemí pro děti 58,0 m2
Stravování (jídelna, kuchyň, mytí) 165,5 m2

Místnosti pro zaměstnance + zázemí
(sborovna, kanceláře, kuchyňka)

93,3 m2
Sociální zázemí 24,4 m2
Technické místnosti (kotelna, prádelna) 73,6 m2
Komunikace + šatny 261,4 m2
Sklady + ostatní 107,6 m2
Celkem 1291,7 m2

Kapacita budovy :

Prostor kapacita
Oddělení 1 - herna + odpočívárna 25 dětí
Oddělení 2 - herna + odpočívárna 25 dětí
Oddělení 3 - herna + odpočívárna 25 dětí
Oddělení 4 - herna + odpočívárna 25 dětí
Celková kapacita 100 dětí

Zastavěná plocha objektu je 1342 m2, obestavěný prostor budovy je 14155 m3 (objem včetně založení).


 

Výstavba nové mateřské školy v Raspenavě

Aktuální informace

 • ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo

  ŽIVÝ KOMPOST - odběrné místo ŽIVÝ KOMPOST je produkt vyrobený pouze z kvalitních surovin jako je koňský hnůj, hnůj skotu, drůbeží podestýlka, tříděná tráva, dřevní štěpka aj.

  Obsahuje...

  » více

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Jsme dodavatelem zařazeným v seznamu odborných dodavatelů pro zateplovací program Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" administrovaný Státním fondem životního...

  » více

Kontaktní informace

Tel.: +420 / 485 134 848
Fax: +420 / 485 134 848

E-mail: info@jss.cz

Oznámení reklamace on-line

Politika integrovaného systému řízení Ještědské stavební společnosti

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001 Certifikát IMS 9001